Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Komunikacji Miejskiej Lębork

Regulamin Rady Nadzorczej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku Sp. z o.o.


REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, aktu założycielskiego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Lęborku w dniu 26 czerwca 2002 roku, repertorium „A” numer 2611/2002 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego regulaminu.

§ 1

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki w zakresie określonym w przepisach prawa oraz § 20 przywołanego w preambule aktu założycielskiego Spółki z późniejszymi zmianami.

§ 2

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

 1. Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, w rozumieniu art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

 2. Badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat.

 3. Składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania.

 4. Rozpatrywanie oraz opiniowanie okresowych sprawozdań Zarządu Spółki.

 5. Opiniowanie wszystkich wniosków przedkładanych Zgromadzeniu Wspólników przez Zarząd Spółki.

 6. Udzielanie konsultacji i porad Zarządowi Spółki w toku badań i kontroli oraz na wniosek Zarządu.

 7. Wnioskowanie o zmianę umowy Spółki, po zasięgnięciu opinii załogi.

 8. Uchwalanie regulaminu Zarządu.

 9. Reprezentowanie Spółki w sporach i umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką.

 10. Wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Nagrody rocznej dla Zarządu Spółki.

 11. Wybór i odwołanie członków Zarządu Spółki.

§ 3

 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

 2. Kadencja Rady trwa trzy lata.

 3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.

 4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy pełnienia tej funkcji.

 5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie przez organ, który go powołał.

§ 4

 1. Za czynności związane z wykonywaniem swoich obowiązków, w tym także za udział w posiedzeniach Rady, członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie miesięczne na zasadach i w wysokości określonej Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

 2. Należną kwotę wynagrodzenia pomniejsza się proporcjonalnie do ilości posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek nie brał udziału, bez względu na przyczyny i okoliczności.

§ 5

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

 2. W sprawach, których rozpoznanie wymaga specjalnej wiedzy lub przeprowadzenia specjalistycznych czynności Rada Nadzorcza może zlecić opracowanie dla swojego użytku ekspertyzy lub opinii na koszt Spółki.

§ 6

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

 2. Na pierwszym posiedzeniu po jej wyborze Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 7

 1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Sekretarz.

 2. Posiedzenie Rady odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 3. Termin i porządek posiedzenia ustala Przewodniczący.

 4. Porządek obrad każdego posiedzenia powinien uwzględniać:

- odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

- sprawy wniesione pod obrady,

- sprawy bieżące.

§ 8

W posiedzeniach Rady z głosem doradczym mają prawo brać udział członkowie Zarządu Spółki.

§ 9

 1. Do ważności Uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność ponad 50 % członków Rady.

 2. Uchwały podejmowane są jawnie i zapadają zwykłą większością głosów, przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 3. Uchwały w głosowaniu tajnym podejmowane są w sprawach personalnych, wyboru lub odwołaniu członków Zarządu oraz na żądanie co najmniej jednego członka Rady.

Równowaga głosów w takim wypadku oznacza nie podjęcie uchwały.

§ 10

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady.

 2. Protokół z posiedzenia podpisują osoby obecne na posiedzeniu.

 3. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności.

 4. Protokoły z posiedzeń są kolejno numerowane i wpisane do zbioru protokołów.

 5. Zbiory protokołów są przechowywane w aktach Spółki.

 6. Wydawanie protokołów poza siedzibę Spółki następuje na żądanie władz w sposób uniemożliwiający ich zginięcie, po odnotowaniu w odpowiednim rejestrze.

 7. Prawo do przeglądania protokołów mają:

- wspólnicy,

- członkowie władz Spółki,

- prokurenci i pełnomocnicy,

- osoby upoważnione do kontroli działalności Spółki na mocy obowiązujących

przepisów.

 1. Kopię protokołu z posiedzenia Rady, Sekretarz Rady przekazuje do Zgromadzenia

Wspólników w terminie 7 dni od odbycia posiedzenia Rady, którego dotyczy

protokół.

§ 11

 1. Członkowie Rady mają prawo kontrolować działalność Spółki.

 2. Czynności kontrolnych dokonują co najmniej dwaj członkowie Rady.

 3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony jest protokół kontroli w trzech egzemplarzach:

- 1 egz. dla Zarządu Spółki,

- 1 egz. do wiadomości Wspólnika,

- 1 egz. do dokumentów Rady.

§ 12

 1. Rada Nadzorcza przedstawia Zgromadzeniu Wspólników podpisane przez wszystkich jej członków roczne sprawozdanie zawierające ocenę działalności Spółki.

 2. Treść rocznego sprawozdania ustalona jest większością głosów.

 3. Członek Rady Nadzorczej, który nie godzi się na ustaloną ocenę wyników działalności Spółki, może złożyć na piśmie uzasadnienie „zdanie odrębne”, które powinno być złożone do rocznego sprawozdania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Siergiej 01-04-2016 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Siergiej 29-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2016 12:55