Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Komunikacji Miejskiej Lębork

Regulamin Zgromadzenia Wspólników Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku sp.zo.o.


ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp.z o.o.

REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LĘBORKU

SP. Z O.O.

I Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.

§ 2.

Zgromadzenie Wspólników działa w ramach obowiązującego prawa, na podstawie umowy Spółki i zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 3.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy wymienione w przepisach prawa oraz umowie Spółki, a w szczególności:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

 2. podjecie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy;

 3. ustalania zasad wynagradzania Zarządu Spółki, przy czym umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza reprezentowana przez Pełnomocnika powołanego spośród jej członków;

 4. ustalania zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;

 5. udzielania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;

 6. wybór i odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej;

 7. decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpienie z niej;

 8. uchwalenie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej;

 9. emisji obligacji;

 10. postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby strata przekroczyła sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego;

 1. tworzenie funduszy celowych;

 2. zbycie lub nabycie nieruchomości albo jego części;

 3. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;

 4. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;

 5. zmiana umowy Spółki;

 6. połączenie spółek;

 7. rozwiązanie i likwidacja Spółki;

§ 4.

Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki w sposób i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, umowie Spółki oraz obowiązujących przepisach prawa.

II. Zasady zwoływania Zgromadzenia Wspólników.

§ 5.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 6.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedna dziesiątą część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku.

§ 7.

 1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.

 2. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:

  1. Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 5

  2. Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 6.

§ 8.

Projekty uchwał, w sprawach objętych porządkiem obrad, przygotowuje Zarząd i przesyła do wiadomości wszystkim Wspólnikom oraz Radzie Nadzorczej łącznie z materiałami i porządkiem obrad.

§ 9.

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki i aby było ważne konieczna jest obecność Wspólników, których udziały reprezentują co najmniej 50 kapitału zakładowego.

§ 10.

Zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników wysyłane są za pomocą listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską przynajmniej 14 dni przed datą jego odbycia.

III. Regulamin obrad.

§ 11.

W obradach Zgromadzenia Wspólników biorą udział Wspólnicy lub ich pełnomocnicy oraz bez prawa głosu:

 1. członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu,

 2. doradcy, specjaliści oraz inne osoby zaproszone.

§ 12.

Pełnomocnicy Wspólników biorący udział w Zgromadzeniu Wspólników powinni przed rozpoczęciem posiedzenia złożyć na ręce prowadzącego obrady swoje pisemne pełnomocnictwa, określające ich umocowanie.

§ 13.

Obrady Zgromadzenia Wspólników otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i zarządza wybór w glosowaniu jawnym przewodniczącego obrad Zgromadzenia Wspólników.

§ 14.

Po wyborze przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników (zwanego dalej „Przewodniczącym”) podejmuje on przewodnictwo obrad i prowadzi je zgodnie z porządkiem obrad, podanym Wspólnikom do wiadomości w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.

§ 15.

W trakcie obrad mogą być wnoszone poprawki do złożonych projektów uchwał. W przypadku zgłoszenia poprawek, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwał uzupełniony ta poprawką, jeżeli została ona przyjęta w wyniku poprzedniego glosowania

§ 16.

Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości wszystkim uczestnikom obrad.

§ 17.

W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

§ 18.

Za sprawy porządkowe - nie wymagające zmiany porządku obrad - uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i glosowania, a w szczególności wnioski o:

 1. zmianę kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad;

 2. przerwanie dyskusji i zamknięcie listy mówców;

 3. ograniczenie czasu przemówień;

 4. zarządzanie przerwy poza porządkiem obrad;

 5. zmianę sposobu prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia głosowania;

 6. glosowanie za uchwałą bez dyskusji;

 7. powtórne przeliczenie głosów .

§ 19.

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym, mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone na porządku dziennym.

§ 20.

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu.

§ 21.

Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona na d kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

§ 22.

Dyskutanci zabierają glos w kolejności zgłoszenia.

§ 23.

Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.

§ 24.

Glosowanie na posiedzeniu Zgromadzenia wspólników odbywa się jawnie.

§ 25.

Tajne glosowanie zarządza się przy wyborach członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, a także na wniosek któregokolwiek ze Wspólników.

§ 26.

W głosowaniach każdy Wspólnik posiada tyle głosów, ile posiada udziałów.

§ 27.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością zwykłą głosów oddanych, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i umową Spółki.

§ 28.

Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które są następnie wnoszone do protokołu obrad.

§ 29.

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia.

§ 30.

Z obrad Zgromadzenia Wspólników spisuje się protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

Integralną część protokołu obrad stanowią protokoły prac komisji powołanych przez Zgromadzenie Wspólników.

Protokoły z obrad Zgromadzenia Wspólników przechowuje się w biurze Zarządu.

§ 31.

Każdy Wspólnik ma prawo do przeglądania protokołu z obrad Zgromadzenia Wspólników i wnoszenia uwag, które podlegają rozpatrzeniu na następnym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników

IV. Procedura wyboru władz Spółki.

§ 32.

Przy wyborach do Rady Nadzorczej i Zarządu Przewodniczący zarządza:

 1. zgłaszanie kandydatów;

 1. wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, spośród osób obecnych, której zadaniem jest sporządzenie listy kandydatów, obliczenie wyników glosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą glosowania.

§ 33.

Członek Komisji skrutacyjnej nie może kandydować na członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.

§ 34.

Komisja obraduje w pomieszczeniach wskazanych przez Przewodniczącego.

§ 35.

Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Zarządu posiada każdy Wspólnik lub pełnomocnik Wspólnika.

§ 36.

Prawo do zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej i Zarządu posiada każdy Wspólnik lub pełnomocnik Wspólnika.

§ 37.

Wspólnikom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 38.

Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie ustne do protokołu bądź na piśnie zwierające wyrażenie zgody na kandydowanie.

§ 39.

Komisja Skrutacyjna sporządza listy wyborcze w ten sposób, że kandydaci na członków Rady Nadzorczej i oddzielnie na członków Zarządu umieszczeni są na nich w kolejności alfabetycznej.

§ 40.

Listy wyborcze oznakowane są pieczęcią firmową Spółki.

§ 41.

W głosowaniu uczestniczą tylko Wspólnicy lub pełnomocnicy Wspólników.

§ 42.

W głosowaniu mają prawo brać udział wszyscy obecni Wspólnicy lub ich pełnomocnicy. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje.

§ 43.

Przed przystąpieniem do glosowania Przewodniczący podaje do wiadomości liczbę członków Rady Nadzorczej i Zarządu, którzy mają być wybrani.

§ 44.

Glos uważa się za nieważny w przypadkach:

 1. glosowania na kandydata dopisanego na listę wyborczą przez głosującego;

 2. przekreślenia całej listy wyborczej kandydatów;

 3. oddania głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba osób

wybieranych.

§ 45.

Na członków Zarządu i Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci w liczbie ustalonej w uchwale lub uchwałach Zgromadzenia Wspólników, którzy uzyskali największą liczbę głosów oddanych.

§ 46.

Wyniki glosowania podaje do wiadomości Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

V. Postanowienia końcowe.

§ 47.

Koszty organizacji i obsługi Zgromadzenia Wspólników ponosi Spółka.

§ 48.

Wyłącznie Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do dokonywania wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 49.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz umowy Spółki.

§ 50.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności sporządzenia w formie uchwały Zgromadzenie Wspólników.

§ 51.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Siergiej 16-11-2003 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 16-11-2003 12:16