Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Komunikacji Miejskiej Lębork

Regulamin Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku sp.zo.o.


ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp.z o.o.

REGULAMIN ZARZĄDU

ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Zarząd jest organem wykonawczym spółki

§ 2.

 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i stanowi go Dyrektor.

 2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

§ 3.

Zarząd Spółki jest zobowiązany do:

 1. Sporządzania i udostępniania wspólnikom w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego bilansu, rachunków zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie.

 2. Corocznego przedkładania Zgromadzeniu Wspólników planu finansowego Spółki oraz programu jej działalności gospodarczej celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

 3. Wykonywania uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą oraz zaleceń pokontrolnych.

 4. Udzielania kontrolującym oraz Zgromadzeniu Wspólników wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem materiałów i dokumentów dotyczących Spółki.

 5. Przechowywanie protokółów Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, sporządzanie odpisów uchwał.

 6. Prowadzenie księgi udziałów z podaniem nazwy wspólnika, jego adresu, wysokości i ilości posiadanych przez wspólnika udziałów.

 7. Składanie Sądowi Rejestrowemu listy wspólników wraz z wysokością udziałów każdego z nich, podpisanej przez Zarząd.

 8. Zgłaszanie do Sądu Rejestrowego:

  • zmiany umowy Spółki,

  • połączenia, rozwiązania, likwidacji Spółki,

  • podwyższenia lub zmniejszenia kapitału Spółki,

  • zmian w składzie udziałowców,

  • zmian w wysokości udziałów,

  • zmian w składzie Zarządu Spółki.

 • Uzyskania opinii Rady Nadzorczej na temat planu finansowego i programu działania Spółki.

 • § 4.

  Zarząd Spółki jest upoważniony do:

  1. Składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki.

  2. Reprezentowania Spółki na zewnątrz wobec osób trzecich i Sądu Rejestrowego.

  3. Ustanowienia i odwołania prokury,

  4. Ustanowienia pełnomocnika Zarządu do poszczególnych spraw,

  5. Ustanowienia potrzebnych wewnętrznych aktów normatywnych, nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

  6. Wnioskowania w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

  7. Zwoływania zwyczajnego i nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

  8. Zwoływania Rad Nadzorczych.

  § 5.

  Ponadto Dyrektor Zarządu uprawniony jest do:

  1. Ustalania zakresu spraw Spółki prowadzonych przez siebie.

  2. Zatrudnienia pracowników Spółki, ustalania ich wynagrodzenia oraz opracowywania i wprowadzania Regulaminu Pracy.

  3. Wnioskowania w sprawie składu osobowego członków Zarządu.

  § 6.

  Dyrektor Zarządu jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Spółki.

  § 7.

  Mandaty członków Zarządu wygasają z chwila powołania nowego Zarządu.

  § 8.

  Zarząd odpowiada prawnie i służbowo wobec wspólników za brak należytej staranności, rzetelności i prawidłowości w zakresie prowadzonej działalności Spółki.

  § 9.

  Działalność Spółki może być regulowana wewnętrznymi aktami normatywnymi wydawanymi przez Dyrektora Zarządu. Są to:

  • zarządzenia - regulujące w sposób trwały zagadnienia o podstawowym znaczeniu dla Spółki,

  • regulaminy wewnętrzne,

  • polecenia służbowe - ujmujące dyspozycje związane z bieżącym kierowaniem Spółką,

  • komunikaty - zwierające jednorazowe informacje.

  Projekty przepisów wewnętrznych przygotowuje Zarząd Spółki.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Mirosław Siergiej 16-11-2003 12:17
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2003
  Ostatnia aktualizacja: - 16-11-2003 12:17