Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Komunikacji Miejskiej Lębork

USŁUGA KONTROLI BILETÓW W AUTOBUSACH ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LĘBORKU SPÓŁKA Z O.O. I WINDYKACJI NAŁOŻONYCH OPŁAT DODATKOWYCH


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.zkm.lebork.pl/

0x01 graphic

Lębork: USŁUGA KONTROLI BILETÓW W AUTOBUSACH ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LĘBORKU SPÓŁKA Z O.O. I WINDYKACJI NAŁOŻONYCH OPŁAT DODATKOWYCH
Numer ogłoszenia: 54722 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. , ul. Łokietka 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 14 51, faks 59 862 14 51.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkm.lebork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KONTROLI BILETÓW W AUTOBUSACH ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LĘBORKU SPÓŁKA Z O.O. I WINDYKACJI NAŁOŻONYCH OPŁAT DODATKOWYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa kontroli biletów i dokumentów przewozu osób, zwierząt i bagażu w autobusach komunikacji miejskiej i windykacja nałożonych opłat dodatkowych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku sp. z o.o. Kontrole przeprowadzane będą w pojazdach Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku sp. z o.o. na wszystkich liniach w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w godzinach kursowania autobusów. Wykonawca wykona minimum 700 kontroli miesięcznie z czego 400 kontroli wykonywanych będzie w godzinach od 6:00 do 10:00 i od 15:00 do 22:00, a 40 kontroli wykonywanych będzie w soboty, niedziele i święta z uwzględnieniem harmonogramu, który powinien zapewnić równomierne rozłożenie kontroli na wszystkich liniach, o różnych porach dnia na terenie miasta i terenie gmin obsługiwanych przez Zamawiającego. Wykonawcy powierzone zostanie również: - pobieranie opłat dodatkowych od pasażerów, u których stwierdzono w trakcie kontroli brak ważnego biletu, w wysokościach ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku, - pobieranie należności właściwej (zgodnie z Ustawą Prawo Przewozowe t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 ze zm.) w wysokościach uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku, - prowadzenie egzekucji należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu oraz opłaty dodatkowej, należnej z tytułu zjazdu autobusu z trasy oraz prowadzenie całokształtu działań windykacyjnych z upoważnienia Zamawiającego, ale we własnym imieniu i na własny rachunek, - rozpatrywanie odwołań pasażerów od nałożonej opłaty dodatkowej oraz skarg pasażerów dotyczących pracy kontrolujących..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.71.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) do dnia 15.02.2013r. do godz. 11:00. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek zamawiającego BANK BGŻ 04 2030 0045 1110 0000 0182 2760, a do oferty dołączyć dowód wpłaty. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć oryginały dokumentów. Wadium może być wniesione w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu PARP Wadium wniesione w pieniądzu przechowuje się na rachunku bankowym Zamawiającego. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium - zgodnie z art. 46 ustawy pzp.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie kontroli biletów

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje z należytą starannością co najmniej cztery usługi podobne rodzajowo do usług objętych przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie realizacji zamówień związanych z prowadzeniem kontroli biletowej w pojazdach komunikacji zbiorowej, wraz z prowadzeniem windykacji należności o łącznej wartości usług minimum 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto rocznie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiając nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem łącznie nie mniej niż 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony Formularz Oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz); pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.zkm.lebork.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Sp. z o.o., 84-300 Lębork, ul. Łokietka 5..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2013 godzina 11:00, miejsce: Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Sp. z o.o., 84-300 Lębork, ul. Łokietka 5..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2013-02-08 21:51:51 52KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwzLA_bork_002.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-08 21:51:51 204,5KB 74 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_termin_wyj.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-13 13:05:10 19,5KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_BIP.doc 2013-02-18 16:43:13 31,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Siergiej 08-02-2013 21:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Siergiej 08-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Siergiej 18-02-2013 16:43