Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Komunikacji Miejskiej Lębork

Regulamin udzielania zamówień przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o.


Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Sp. z o.o.

§ 1

 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. zwany dalej Zamawiającym.

 2. Użyte w tekście nazwy oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin;

 2. Ustawa/ ustawa pzp - ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 2019 ze zm.);

 3. Zamawiający - Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o.;

 4. Dyrektor - dyrektora Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o., będącego kierownikiem zamawiającego w rozumieniu art. 7 pkt. 7) ustawy pzp lub osobę/osoby upoważnione do działania w jego imieniu, na podstawie pisemnych pełnomocnictw;

 5. Wnioskodawca - osoba wyznaczona przez Dyrektora do przygotowania i przeprowadzenia postępowania;

 6. wartość zamówienia - całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością na podstawie przepisów Działu I Rozdziału 5 ustawy pzp;

 7. zamówienia klasyczne - zamówienie inne niż zamówienie sektorowe,

 8. zamówienia sektorowe - zamówienia udzielane w celu prowadzenia działalności sektorowej polegającej na obsłudze sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu autobusowego, w szczególności: zakup paliwa do autobusów, zakup części zamiennych do autobusów, zakup autobusów, naprawa autobusów zlecana firmie zewnętrznej, utrzymanie przystanków, zakup narzędzi, itp.

 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada Dyrektor.

 2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa pracownikom Zamawiającego albo osobom trzecim do dokonywania czynności zastrzeżonych w ustawie do wyłącznej kompetencji Kierownika Zamawiającego.

CZĘŚĆ I

Zasady i tryb udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto oraz zamówień sektorowych o wartości mniejszej 1 827 260 zł netto

§ 2

 1. Zamówienia powinny być udzielane z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób celowy, oszczędny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty i proporcjonalny.

 2. W przypadku zamówień realizowanych w oparciu o umowę o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, która zobowiązuje Zamawiającego jako beneficjenta do stosowania wytycznych bardziej rygorystycznych aniżeli niniejszy Regulamin, postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza się w oparciu o wytyczne danej umowy lub konkretnego projektu.

 3. W celu dokonania zakupu Wnioskodawca powinien złożyć do Dyrektora wniosek wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3

Zamówienia, których wartość jest równa lub mniejsza niż 50 000 zł netto

 1. W celu dokonania zakupu Wnioskodawca powinien złożyć do Dyrektora wniosek wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Do składanego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć co najmniej jedną ofertę cenową. Za ofertę cenową uznaje się informację zawierającą cenę wykonania zamówienia przekazaną w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną w treści e-maila lub w formie skanu lub wydruk ze strony internetowej.

 3. Zatwierdzony przez Dyrektora wniosek, jest podstawą do dokonania zakupu.

§ 4

Zamówienia klasyczne, których wartość jest większa niż 50 000 zł netto i mniejsza niż 130 000 zł netto oraz zamówienia sektorowe, których wartość jest większa niż 50 000 zł netto i mniejsza niż 1 827 260 zł netto

 1. Udzielenie zamówienia, o wartości większej niż 50 000 zł netto wymaga przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego oraz sporządzenia pisemnego zamówienia, zlecenia lub umowy.

 2. W celu dokonania zakupu Wnioskodawca powinien złożyć do Dyrektora wniosek wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Zatwierdzony przez Dyrektora wniosek, jest podstawą do wszczęcia postępowania.

 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie pisemnej, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 334).

 4. Wnioskodawca przekazuje potencjalnym wykonawcom zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego:

 • przesyłając je w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej do co najmniej dwóch Wykonawców lub

 • zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. Zaproszenie do złożenia oferty powinno zawierać w szczególności:

 • opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia,

 • termin i warunki realizacji zamówienia,

 • termin, miejsce i sposób składania ofert.

 1. Termin składania ofert nie może być krótszy niż:

 • 3 dni robocze w przypadku zamieszczenia zaproszenia na stronie internetowej lub przesłania pocztą elektroniczną;

 • 7 dni roboczych w przypadku przesłania zaproszenia pocztą tradycyjną.

 1. Oferty składa się w formie pisemnej, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy czym dla uznania ważności oferty złożonej w formie elektronicznej wystarczy przesłanie skanu dokumentu podpisanego uprzednio przez osobę upoważnioną.

 2. Podstawowym kryterium wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego jest cena. Kryterium wyboru oferty oprócz ceny, mogą również stanowić w szczególności: długość okresu gwarancji, koszty eksploatacji, termin realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z wykonawcami.

 3. Zamówienia udziela się w formie pisemnej umowy, zamówienia lub zlecenia. Treść zamówienia, zlecenia lub umowy musi zawierać podstawowe ustalenia, t.j. przedmiot, wynagrodzenie, termin wykonania, sposób wykonania i odbioru, sposób rozliczeń i terminy płatności. Do udzielenia zamówienia wystarczy jedna ważna oferta.

 4. Z postępowania należy sporządzić protokół wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 5. Przeprowadzenie zapytania ofertowego nie ma zastosowania, gdy ze względu na charakter zamówienia uzasadnione jest zlecenie realizacji zamówienia konkretnemu wykonawcy.

 6. Dyrektor może powierzyć przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego osobom trzecim.

§ 5

Wyłączenia stosowania procedury udzielania zamówień ze względu na przedmiot zamówienia

Zamówienia, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych obejmujące:

 1. usługi szkoleniowe,

 2. usługi świadczone na rzecz pracowników podczas delegacji, w tym: noclegowe, transportowe,

 3. usługi gastronomiczne i cateringowe,

 4. usługi opłacane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w szczególności: kolonie i obozy dla dzieci, wycieczki dla pracowników, udział w wydarzeniach kulturalnych, zakup paczek świątecznych,

 5. usługi realizowane w formie umowy cywilnoprawnej, jeżeli wykonanie zamówienia będzie uzależnione od konieczności osobistego spełnienia świadczenia przez konkretnego wykonawcę,

mogą być realizowane na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.

CZĘŚĆ II

Zasady i tryb udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest większa lub równa 130 000 zł netto oraz zamówień sektorowych, których wartość jest większa lub równa 1 827 260 zł netto

§ 6

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje i przeprowadza Wnioskodawca.

 2. Do obowiązków Wnioskodawcy należy:

 • przygotowanie wniosku wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu,

 • sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia,

 • ustalenie szacunkowej wartości zamówienia,

 • opracowanie SWZ z załącznikami lub opis potrzeb i wymagań lub zaproszenia do udziału w postępowaniu,

 • publikowanie ogłoszeń w sposób przewidziany w ustawie pzp.

Sporządzoną dokumentację oraz wniosek Wnioskodawca przekazuje do zatwierdzenia Dyrektorowi.

 1. Zatwierdzona dokumentacja zostaje udostępniona wykonawcom w sposób przewidziany w ustawie pzp.

 2. Wszelką korespondencję z Wykonawcami, zawiadomienia, informacje, protokół postępowania oraz umowę podpisuje Dyrektor.

 3. Do przygotowania albo przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza progi unijne, Dyrektor każdorazowo powołuje Komisję przetargową. Do przygotowania albo przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, Dyrektor może powołać Komisję przetargową.

 4. Wyznaczenie osób do składu Komisji następuje z uwzględnieniem odpowiednich kwalifikacji związanych z przedmiotem zamówienia, doświadczenia oraz fachowej wiedzy z danej dziedziny. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby dające gwarancję bezstronności i obiektywizmu, które nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 56 ust. 2 i 3 Ustawy. Komisja składa się z co najmniej trzech członków, przy czym - w miarę możliwości - liczba członków Komisji powinna być nieparzysta.

 5. Komisja rozpoczyna wykonywanie czynności w postępowaniu, do którego została powołana z dniem powołania, tj. zatwierdzenia wniosku o wszczęcie postępowania przez Dyrektora, a kończy z dniem podpisania umowy lub unieważnienia postępowania.

 6. Komisja przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia, w szczególności:

 • przygotowuje odpowiedzi na zapytania od wykonawców,

 • publikuje kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia,

 • dokonuje otwarcia, analizy i oceny ofert, przeprowadza ewentualne negocjacje,

 • sporządza informację z otwarcia ofert,

 • przygotowuje wezwania do wykonawców,

 • przygotowuje zawiadomienie o wyniku postępowania,

 • przygotowuje umowę z wybranym wykonawcą,

 • sporządza protokół z postępowania.

 1. Dyrektor może powierzyć przygotowanie albo przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osobom trzecim.

CZĘŚĆ III

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony w drodze Zarządzenia Dyrektora.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a jeżeli zamówienie nie podlega ustawie pzp do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Do udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zastosowanie mają wytyczne dla beneficjentów realizowanych projektów.

 4. W przypadku zlecania usług, dostaw lub robót budowlanych podczas realizacji których zachodzi powierzanie danych osobowych innym podmiotom w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), konieczne jest zawarcie między stronami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o.

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia

? klasycznego ? sektorowego

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Rodzaj zamówienia: ? dostawa ? usługa ? robota budowlana

Określenie przedmiotu zamówienia

szacunkowa wartość netto (PLN)

szacunkowa wartość brutto (PLN)

RAZEM

2. Szacunkową wartość zamówienia ustalił/-a: ……………………………………………..…………………

w dniu ………………………. na podstawie: …………..…………………………………………………………

3. Uzasadnienie celowości / potrzeby realizacji zamówienia:

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Propozycja udzielenia zamówienia w trybie ………………………………………………………………..…

na podstawie art. …..……… ust. …..…..… pkt. …..…..… lit. ……….… ustawy Prawo Zamówień Publicznych /

na podstawie § ….. Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez ZKM w Lęborku Sp. z o.o.

Podpis Wnioskodawcy

 1. Stwierdzam zabezpieczenie środków finansowych na realizację opisanego przedmiotu zamówienia w Planie finansowym w roku ………………….. (latach …………………..)

 2. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: …………………………………………………….

 3. Podpis Głównego Księgowego

  ZATWIERDZAM do realizacji:

  Podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

  Data

  Lębork, dnia ………………………………..

  Załącznik nr 2

  do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez

  Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o.

  Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 zł netto i nie przekraczającej 130 000 zł dla zamówień klasycznych oraz 1 827 260 zł netto dla zamówień sektorowych

  1. Pełna nazwa zamawiającego:

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  adres: ............................................................................................................................................

  1. Rodzaj zamówienia:

  ž zamówienie klasyczne

  ž zamówienie sektorowe

  ž robota budowlana

  ž dostawa

  ž usługa

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  …………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Szacunkowa wartość zamówienia w kwocie ……………………… zł została ustalona na podstawie …………………………………………………………………………………..

  w dniu ……………………….. przez ………………………………………………………

  1. Kwota na sfinansowanie zamówienia wynosi: ………………………………………… zł

  1. Komisja przetargowa:

  ž została powołana w dniu …………………..….. na podstawie decyzji zarządzenia nr ………………………… Dyrektora Zamawiającego, w składzie:

  1. ……………………………………….. - przewodniczący

  2. ……………………………………….. - sekretarz

  3. ……………………………………….. - członek

  ž nie została powołana, czynności w postępowaniu wykonują następujące osoby:

  ..........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

  1. Zapytanie ofertowe w dniu …………………..

  ž skierowano w formie ……………………………….. do następujących wykonawców:

  1) ……………………………………………………………………………………………

  2) ………………………………………………………………….………………………..

  3) ……………………………………………………………………………………………

  ž zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego …………………………………

  1. Termin składania ofert: upłynął w dniu …………………. o godz. ………………..

  ž nie wpłynęła żadna oferta

  ž wpłynęły następujące oferty:

  1) ………………………………………………………..… cena oferty: …………….. zł

  2) ………………………………………………………..… cena oferty: …………….. zł

  3) ………………………………………………………….. cena oferty: …………….. zł

  1. Informacja o ofertach niepodlegających rozpatrzeniu wraz z uzasadnieniem:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Informacja o przeprowadzonych negocjacjach:

  ž nie prowadzono negocjacji z wykonawcami

  ž w dniu ………………..…. przeprowadzono negocjacje z następującymi wykonawcami:

  1) …………………………………………………………………………………………..

  2) …………………………………………………………….……………………………

  3) …………………………………………………………………………………………

  W wyniku negocjacji ustalono następujące warunki wykonania zamówienia:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Informacja o wyniku postępowania:

  ž jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Z w/w wykonawcą podpisano umowę w dniu ……………………………………………

  ž w wyniku prowadzonego postępowania nie została zawarta umowa, gdyż:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Protokół sporządził: …………………………………………………………………………….

  Protokół i postępowanie zatwierdził: …………………………………………………………..

  Lębork, dnia ……………………………..

  Załącznik do Zarządzenia nr 01/01/2021 z dnia 04.01.2021r.

  Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o.

  9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Siergiej 08-03-2016 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Siergiej 04-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Siergiej 14-01-2021 09:40